REGULAMIN ORGANIZACYJNY  CENTRUM REKONSTRUKCJI ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
CENTRUM REKONSTRUKCJA ZDROWIA
(zwany dalej „Regulaminem”)

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  2. udzielanie leczniczych usług specjalistycznych,
  3. diagnostykę zdrowia oraz analizę funkcjonalności,
  4. tworzenie indywidualnych planów powrotu do zdrowia i samodzielności,
  5. promocję i profilaktykę zdrowia,
  6. prowadzenia działań szkoleniowo-badawczych w zakresie diagnostyki w postaci wysoko wyspecjalizowanej aparatury diagnostyczno-rehabilitacyjnej.
 2. W Podmiocie Leczniczym realizowane są również inne działania mające na celu powrót do zdrowia i samodzielności pacjentów oraz wsparcie ich bliskich, wykonywane przez personel, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 3-9 Regulaminu. Działania te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 3. Do zadań Podmiotu Leczniczego należą m.in:
  1. diagnostyka stanu zdrowia pacjentów i poradnictwo,
  2. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
  3. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  4. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  5. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizjoterapii w formie ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego realizowanych przez pacjenta pozostającego pod opieką medyczną fizjoterapeuty,
  6. prowadzenie fizjoterapii indywidualnej obejmującej zabiegi masażu, mobilizacji i manipulacji tkanek,
  7. prowadzenie rehabilitacji samodzielnej grupowej pod kontrolą fizjoterapeuty w grupach nie większych niż 5 osób,
  8. prowadzenie medycznego treningu terapeutycznego,
  9. prowadzenie treningu aktywności dnia codziennego,
  10. przygotowywanie dla pacjentów Raportu o stanie zdrowia obejmujący,
  11. dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych,
  12. szkolenia dla pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi,
  13. prowadzenie programów profilaktycznych, polegających na promocji zdrowia i zachowań mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie nawyków zapobiegającym utracie zdrowia, sprawności i powstawania niepełnosprawności,
  14. nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności,
  15. edukacja pacjentów.
 4. W Podmiocie Leczniczym nie są wykonywane zabiegi związane z przerywaniem ciągłości tkanek
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania oraz warunki realizacji świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Rekonstrukcja Zdrowia SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 46-48, kod pocztowy 45-701, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417491, NIP: 8992777901, REGON: 363024367,wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego nr księgi 000000254693.
 2. Spółka Rekonstrukcja Zdrowia Sp. z o.o. prowadzi zakład leczniczy pod nazwą Centrum Rekonstrukcji Zdrowia. (dalej jako: „Podmiot Leczniczy” lub „Centrum RZ”).
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm., dalej jako: „ustawa o działalności leczniczej”),
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm., dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”),
  3. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w następującym zakresie:
  1. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (HC.1.3.3.),
  2. usługi rehabilitacyjne (HC.2),
  3. oświata i promocja zdrowia (HC.6.7),
  4. pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (HC.6.9).
 1. W Spółce obowiązuje struktura organizacyjna określona niniejszym regulaminem.
 2. Organizację Spółki tworzą jednostki organizacyjne tj. piony i działy, podporządkowane
  bezpośrednio Kierownikowi, wykonujące zadania wynikające z ich zakresów działania.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych działają w ramach zakresów czynności oraz pełnomocnictw udzielanych przez Kierownika.
 4. Decyzje dotyczące tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych podejmuje Kierownik.
 5. Ogólny schemat organizacyjny Podmiotu Leczniczego został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1 Struktura Organizacyjna Centrum Rekonstrukcji Zdrowia).

Kierownik.

  1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Zarząd Spółki Rekonstrukcja Zdrowia Sp. z o.o.
  2. Do zadań kierownika należy:
   1. kierowanie pracą personelu Zakładu leczniczego,
   2. bieżące zarządzanie Podmiotem Leczniczym,
   3. ustalanie kierunków rozwoju,
   4. zatwierdzanie planów finansowych,
   5. przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
   6. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
   7. nadawanie upoważnień i pełnomocnictw,
   8. reprezentowanie Podmiotu Leczniczego przed urzędami, sądami i organami administracji.
   9. zawieranie umów na usługi medyczne oraz zawieranie umów cywilnoprawnych na rzecz Podmiotu leczniczego,
   10. zatrudniani oraz nawiązywanie współpracy (zawieranie umów o świadczenie usług) zpersonelem Podmiotu leczniczego,
   11. reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz, w tym zarządzanie wizerunkiem zewnętrznym i współpraca z mediami.
  3. Kierownik może upoważnić osoby kierujące poszczególnymi działami do:
   1. kierowania pracą podległej jednostki organizacyjnej, w tym nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy,
   2. zarządzania personelem jednostki organizacyjnej,
   3. udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych dla personelu, budowania ścieżek rozwoju zawodowego,
   4. nadzoru nad przestrzeganiem procedur sanitarnych
   5. nadzoru nad przestrzeganiem przez podległy personel przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych,
   6. wnioskowania w sprawach związanym z warunkami zatrudnienia i zwalnianiem personelu jednostki organizacyjnej
   7. prowadzenia oceny pracowniczej podległego personelu.

Pion Medyczny

   1. Zapewnienie dostępności, planowanie, organizowanie i koordynacja usług zdrowotnych oferowanych przez Centrum RZ pacjentom oraz ich bliskim.
   2. Opracowywanie i wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur medycznych realizowanych w Centrum RZ.
   3. Współudział w opracowywaniu i wdrażaniu procedur pozamedycznych zapewniających odpowiednią jakość funkcjonowania Centrum RZ.
   4. Opracowywanie (we współpracy w pozostałymi jednostkami Centrum RZ), realizacja i nadzór nad efektami programów profilaktycznych oraz programów edukacyjnych dla pacjentów.
   5. Opracowanie, planowanie i realizacja badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Dział Fizjoterapii

    1. Przeprowadzanie diagnostyki, wstępnej kwalifikacji pacjenta wraz z przygotowaniem planu rehabilitacji.
    2. Prowadzenie fizjoterapeutycznych terapii indywidualnych.
    3. Prowadzenie fizjoterapeutycznych terapii grupowych.
    4. Uczestnictwo w zespołach (konsyliach) opracowujących Raport Reintegra dla pacjentów.
    5. Współudział w opracowywaniu programów profilaktycznych.
    6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla pacjentów oraz ich bliskich.
    7. Reprezentowanie Centrum RZ w trakcie zewnętrznych wydarzeń promocyjnych.

Dział Usług Specjalistycznych Rekonstrukcji Zdrowia

    1. Przeprowadzanie diagnostyki, wstępnej kwalifikacji pacjenta wraz z przygotowaniem planu leczenia.
    2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie specjalizacji medycznych oferowanych przez Centrum RZ.
    3. Przeprowadzanie diagnostyki, wstępnej kwalifikacji pacjenta w zakresie psychoterapii i konsultacji psychologicznych wraz z przygotowaniem planu sesji.
    4. Prowadzenie sesji psychologicznych i terapeutycznych w terapii indywidualnej i /lub grupowej.
    5. Przeprowadzanie diagnostyki, wstępnej kwalifikacji pacjenta w zakresie psychodietetyki wraz z przygotowaniem planu odżywiania.
    6. Prowadzenie sesji psychodietetycznych.
    7. Przeprowadzanie diagnostyki, wstępnej kwalifikacji pacjenta w zakresie neurologopedii wraz z przygotowaniem planu terapii.
    8. Prowadzenie terapii neurologopedycznych.
    9. Przygotowywanie planów świadczeń pozamedycznych, innych niż określonych w pkt 3 – 8 niniejszego paragrafu, niezbędnych dla powrotu pacjenta do zdrowia i/lub samodzielności i wsparcia jego rodziny.
    10. Współpraca ze specjalistami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i realizacji planów, o których mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
    11. Uczestnictwo w zespołach (konsyliach) opracowujących Raport Reintegra dla pacjentów.
    12. Współudział w opracowywaniu programów profilaktycznych.
    13. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla pacjentów oraz ich bliskich.
    14. Reprezentowanie Centrum RZ w trakcie zewnętrznych wydarzeń promocyjnych.

Dział Reintegra

   1. Weryfikacja kompletności dokumentacji klienta pod kątem realizacji Raportu Reintegra.
   2. Współpraca z Kancelarią Prawną w celu skompletowania dokumentacji w ramach przygotowania Raportu Reintegra.
   3. Nadzór nad zasadami opracowywania i przygotowywania Raportu Reintegra.
   4. Współpraca z Działem IT wsparcia technicznego w celu optymalizacji usługi Raport Reintegra.
   5. Analiza potrzeb usługowych dla klienta.
   6. Przygotowanie oferty dla klienta na podstawie wytycznych Działu Fizjoterapii oraz Działu.
   7. Usług Specjalistycznych Rekonstrukcji Zdrowia.
   8. Organizacja spotkań zespołu (konsylium) opracowujących Raport Reintegra dla pacjentów.
   9. Koordynacja działań prowadzonych dla klienta i jego bliskich w zakresie przygotowania Raportu Reintegra.
   10. Przygotowywanie Raportu Reintegra w wersji zgodnej z zamówieniem.

Dział IT i wsparcia technicznego

   1. Koordynacja działalności firmy w zakresie: eksploatacji, rozwoju i wykorzystania infrastruktury technicznej.
   2. Zapewnienie prawidłowej realizacji bieżących zadań operacyjnych w obszarze technicznym.
   3. Ustanowienie odpowiednich mechanizmów monitorowania i raportowania.
   4. Raportowanie statusu prac projektowych.
   5. Tworzenie planów projektów IT i zarządzanie nimi.
   6. Analizowanie świadczonych usług IT i definiowanie scenariuszy optymalizacji w ramach ścisłej współpracy z innymi pionami i działami.
   7. Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej.
   8. Analizowanie danych, identyfikowanie problemów i rekomendacja sposobów ich rozwiązywania.
   9. Analiza i budowanie procesów w oparciu o BMPN.
   10. Przełożenia potrzeb klientów na rozwiązania techniczne.
   11. Projektowanie oraz implementowanie nowych usług.
   12. Zarządzanie sprzętem komputerowym.
   13. Zapewnianie bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń komputerowych oraz ciągłości pracy systemów informatycznych.
   14. Zapewnienie backupu na nośnikach informatycznych.
   15. Wsparcie użytkowników komputerów w przypadku nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

Pion Sprzedaży, Marketingu i PR.

  1. planowanie i prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych.
  2. analizowanie efektowności przedsięwzięć marketingowych.
  3. nadzór, opracowywanie przygotowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych.
  4. utrzymanie oraz rozwój długoterminowej strategii współpracy z klientami oraz podmiotami współpracującymi.
  5. zbudowanie oraz rozwój struktur sprzedażowych w dziale sprzedaży.
  6. budowanie strategii sprzedażowej.
  7. analiza raportów i prognoz dotyczących rynku.
  8. dostosowywanie działań sprzedażowych do wymogów otoczenia, w tym weryfikacja planów sprzedażowych.
  9. poszukiwanie nowych kanałów dystrybucyjnych.
  10. przygotowanie ofert i zawieranie umów.
  11. nadzór nad prawidłowością zawieranych umów.
  12. realizacja powierzonych planów sprzedaży.
  13. uczestnictwo w targach i wystawach branżowych.
  14. wsparcie w zakresie planowania i organizacji inicjatyw lokalnych.
  15. planowanie i koordynacja udziału Centrum RZ w wydarzeniach medycznych (konferencje, targi, seminaria) organizowanych przez Izby i zewnętrzne instytucje branżowe.
  16. prowadzenie portali internetowych.
  17. prowadzenie i aktualizacja firmowych kanałów społecznościowych (facebook, instagram, youtube itp.).
  18. współudział w przygotowywaniu programów profilaktycznych oraz innych programów skierowanych do pacjentów.
  19. nadzór nad działaniami PR.
  20. budowanie społeczności RZ.
 1. Kierownik może wyodrębnić w strukturze Dyrektora kierującego pracami pionu lub działu, zgodnie z § 5 ustęp 1 punkt 3). W przeciwnym razie pracami działu kieruje Kierownik Podmiotu Leczniczego.
 2. Zakres obowiązków, upoważnień i uprawnień pracownika działu określa każdorazowo umowa o pracę lub umowa współpracy.
 3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym.
 4. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 1. Świadczenia zdrowotne prowadzone są w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia, adres: ul. Wrocławska 46-48, 45-701 Opole.
 2. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności osoby udzielające tych świadczeń umiejscowione są w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia.
  1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie leczniczym, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
  2. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez doświadczony personel medyczny na podstawie wywiadu, badań lekarskich, dokumentacji medycznej i/lub diagnostyki sprzętowej.
  3. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Informacje o prawach pacjenta zostały wskazane w Karcie Praw Pacjenta stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu (Załącznik nr 2 Karta Praw Pacjenta).
  4. Pacjent przed pierwszą wizytą winien zapoznać się z § 7. niniejszego Regulaminu “Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, opłaty za świadczenia zdrowotne” (podanie do wiadomości w Rejestracji) oraz wypełnić formularze rejestracyjne:
   1. Oświadczenie o przeciwwskazaniach do zabiegów.
   2. Informację o stanie zdrowia.
   3. Upoważnienie do udostępniania lub nieudostępnianiu dokumentacji medycznej innym podmiotom współpracującym.
   4. Inne oświadczenia wynikające z udziału pacjenta w specjalistycznych programach profilaktycznych, wynikających z regulaminów tych programów.
  5. Pacjent zgłaszając się do Podmiotu w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest przy sobie mieć i okazać na wezwanie personelu dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Pacjenci niepełnoletni zgłaszają się do Podmiotu Leczniczego pod opieką opiekuna prawnego, który w imieniu pacjenta wyraża zgody na udział pacjenta w zabiegu.
  7. Opiekun prawny winien pozostać i sprawować nadzór nad pacjentem niepełnoletnim przez cały czas trwania zabiegu.
  8. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez pacjenta przy rejestracji i wypełnianiu formularzy są przetwarzane i przechowywane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Podmiocie Leczniczym.
  9. Pacjentom będącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających świadczenia zdrowotne i inne usługi nie są udzielane.
  10. Rejestracja na pierwszą wizytę odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu +48 600939997 mailowo rejestracja@rekonstrukcjazdrowia.pl Lub za pośrednictwem personelu działu Kompleksowej Obsługi Pacjenta w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
  11. Rejestracja na kolejne wizyty, w tym zabiegi rehabilitacyjne odbywa się bezpośrednio w Centrum RZ w rejestracji.
  12. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę pacjent winien niezwłocznie zawiadomić Centrum RZ telefonicznie pod nr telefonu +48 600939997. Wówczas pacjentowi zostanie dobrany inny, dogodny termin wizyty.
  13. Pacjent winien zgłosić się na wizytę ok 15 minut przed jej wyznaczonym czasem i potwierdzić ten fakt w rejestracji.
  14. Pacjent umówiony na zabiegi rehabilitacyjne, po dopełnieniu formalności w rejestracji, winien przygotować się do wizyty korzystając z szatni Centrum RZ.
  15. Centrum RZ zapewnia pacjentom zamykane szafki w szatniach damskich i męskich mieszczących się na poziomie -1. Za rzeczy pozostawione na terenie Centrum RZ Podmiot Leczniczy nie odpowiada.
  16. Pacjenci zapraszani są bezpośrednio przez specjalistę wykonującego usługi do gabinetów lekarskich lub do sali ćwiczeń z poczekalni Centrum RZ.
  17. Personel Centrum RZ udziela pacjentom mającym trudności w poruszaniu się wszelkiej niezbędnej pomocy w dotarciu do miejsca świadczenia usług oraz opuszczenia Centrum RZ.
  18. Pacjenci mają obowiązek:
   1. poinformować personel medyczny o wszelkich chorobach i dolegliwościach mogących mieć wpływ na przebieg zabiegu.
   2. Stosowania się do zapisów Regulaminu oraz poleceń personelu wynikających z bezpieczeństwa i higieny podczas realizacji usług medycznych.
   3. Przygotowywania się do zabiegów z poszanowaniem higieny osobistej.
   4. Korzystania z urządzeń i sprzętu Podmiotu Leczniczego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami przekazanymi przez personel medyczny przy poszanowaniu bezpieczeństwa osób trzecich.
   5. Poszanowania osób trzecich, w tym innych pacjentów oraz personelu Centrum RZ.
   6. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub papierosów elektrycznych,spożywania środków odurzających na całym terenie Centrum RZ, w tym terenu parkingu.
  19. Pacjenci mają prawo do składania skarg i zażaleń do Kierownika Podmiotu Leczniczego w przypadku naruszenia ich praw.
  20. Opłaty za świadczenia zdrowotne.
   1. Podmiot Leczniczy pobiera opłaty za świadczenia zdrowotne zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.rekonstrukcjazdrowia.pl. oraz dostępnym w Rejestracji.
   2. Pacjent winien opłacić wizytę przed jej rozpoczęciem z zastrzeżeniem pkt 3)-5).
   3. Pacjent może wykupić pakiet wizyt (zabiegów) korzystając z rabatów określonych w cenniku. Wówczas płatność za pakiet pobierana jest z góry. W przypadku braku możliwości skorzystania z opłaconego zabiegu, pacjent ma możliwość skorzystania z innego oferowanego przez Centrum RZ zabiegu w podobnej cenie, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań medycznych.
   4. Za świadczenia zdrowotne udzielane pacjentowi może opłaty uiścić Fundacja Rekonstrukcja Zdrowia lub inna fundacja lub towarzystwo ubezpieczeniowe opiekujące się pacjentem. Fakt ten musi być potwierdzony przed usługą przez Rejestrację.
   5. Sposób finansowania usług na rzecz pacjentów uczestniczący w programach profilaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych określają każdorazowo regulaminy tych programów.
   6. Na rzecz pacjenta może zostać wykupiony bon podarunkowy o nominale nie niższym niż 100 PLN ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
   7. Płatności za usługi mogą być realizowane gotówką, kartą płatniczą, przelewem, BILK-iem lub bonem podarunkowym.
   1. Podmiot Leczniczy może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
   2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą może dotyczyć w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
   3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
   4. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
   5. Podmiot leczniczy może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń́zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.
   6. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Podmiotu leczniczego.
   1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentacją medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
   2. Dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej i/lub papierowej.
   3. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Podmiotu oraz na serwerach, na których utrzymywane jest oprogramowanie.
   4. Dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Podmiot udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.
   5. Na podstawie wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej złożonego przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także osobę bliską oraz inny podmiot lub organ uprawniony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Podmiot leczniczy (dotyczy wyłącznie udostępnienia dokumentacji bezpośrednio pacjentowi).
   6. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w formie pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu (Załącznik nr 3: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej). Pacjent lub osoba umocowana przez wnioskodawcę może też użyć własnego wzoru wniosku.
   7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Podmiocie Leczniczym osobiście w recepcji bądź telefonicznie pod numerem +48 600939997, bądź mailowo na adres info@rekonstrukcjazdrowia.pl, bądź pisemnie na adres: ul. Wrocławska 46-48, 45-701 Opole.
   8. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
    1. do wglądu w Podmiocie Leczniczym;
    2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
    3. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
    4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zaszyfrowana wiadomość mailowa);
    5. na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
   9. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić tylko pod warunkiem dokonania uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej o jej udostępnienie.
   10. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
   11. Podmiot leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie, w jakim udostępnienie następuje:
    1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
    2. na informatycznym nośniku danych;
    3. na zasadach wskazanych w § 9 Regulaminu;
   12. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej, o której mowa w § 9 ust. 11 Regulaminu nie jest pobierana:
    1. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie;
    2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
    3. w przypadku wniosków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze sprawami dotyczącymi świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
    4. w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
   13. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej została określona w cenniku stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu (Załącznik nr 4: Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej).
   14. Aktualny cennik udostępniania dokumentacji medycznej jest publikowany na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
   1. Administratorem danych osobowych jest Rekonstrukcja Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 46-48, 45-701 Opole. NIP 8992777901 REGON 021861237.
   2. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych administratora w celu realizacji usług medycznych, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Pacjent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   3. Pacjent ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   4. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
   5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
   6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących pacjenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
   7. Dodatkowe informacje w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych można uzyskać u Administratora. Wszelkie wnioski, pytania i sugestie należy kierować do Inspektora ochrony danych na adres wskazany w § 10 ust. 1 lub na skrzynkę poczty elektronicznej ado@rekonstrukcjazdrowia.pl
   1. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu.
   2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników pomieszczenia Podmiotu Leczniczego podlegają obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring):
    1. pomieszczenia ogólnodostępne: wejście do budynku wraz z parkingiem, rejestracja wraz z poczekalnią w całości (w wyjątkiem rejestracji danych osobowych pacjentów), korytarze i klatka schodowa;
    2. sale ćwiczeń nr 1-3 na poziomie -1 oraz sala David i sala diagnostyczna poziomie 0.
   1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.
   3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
   4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 r. Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny Podmiotu Leczniczego.