Co to jest RODO?

RODO, to ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych. Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane.

Czy przetwarzamy dane osobowe?

Rekonstrukcja Zdrowia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów, w szczególności dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest przez Rekonstrukcja Zdrowia Sp. z o.o.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane przez Klaster Rekonstrukcja Zdrowia będą w celu przygotowania i przedstawienia oferty dochodzenia roszczeń w ramach likwidacji szkód dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz koordynacji i zapewnienie pomocy w codziennym funkcjonowaniu tj. opieka lekarska, rehabilitacyjna, opiekuńcza czy psychologiczna.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit a RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO (marketing produktów i usług własnych oraz partnerów, windykacja i egzekucja należności).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania lub wypełnienia zobowiązań umownych. W szczególnych przypadkach np. windykacji należności, dane osobowe mogą być archiwizowane przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Dostawcy usług internetowych świadczonych przez Rekonstrukcja Zdrowia sp. z o.o.
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Partnerzy usług komplementarnych: transportowych, zakwaterowania, budowlanych, motoryzacyjnych itp.
 • Podmioty medyczne: lecznicze, rehabilitacyjne, diagnostyczne

Jakie masz prawa?

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób
 • Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 i art. 18 RODO
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania
 • Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Czy dane będą przekazywane do państw trzecich?

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w Unii Europejskiej (EOG) w zależności od zawartej umowy.

Czy jest wymagane podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia oferty, zawarcia umowy, wykonania usługi i późniejszych rozliczeń oraz roszczeń. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ww. celu przetwarzania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się wysyłając do Administratora korespondencję na adres ul. Wrocławska 46-48, 45-701 Opole lub adres email iod@rekonstrukcjazdrowia.pl